Griet Duchi - Gediplomeerd dietiste

Disclaimer

Website Disclaimer + Privacybeleid (conform GDPR)

Deze website is eigendom van Griet Duchi
Adres maatschappelijk zetel: Beverenstraat 24, 8540 Deerlijk
Telefoon: 0472/ 96 49 52
E-mail: info@grietduchi.be
BTW 0886.318.989
RIZIV 5-61161-81-601

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Griet Duchi of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Griet Duchi levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Griet Duchi de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Griet Duchi kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Griet Duchi geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Griet Duchi kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar webpagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Griet Duchi verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid

Griet Duchi verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Griet Duchi: info@grietduchi.be.

Verwerkingsdoeleinden
Griet Duchi verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Griet Duchi kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
- Mutualiteit;
- Rijksregisternummer;
- Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
- Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de behandeling;
- Geluids- of beeldopname;
- Evt. financiële gegevens.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Griet Duchi verzamelt deze gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, om prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.
De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en ons als diëtist bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.
Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om uw zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moet Griet Duchi ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.
Wanneer Griet Duchi gegevens verwerkt om zich gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van haar veiligheid en haar rechten van verdediging.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Griet Duchi worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, o.a. het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Griet Duchi gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Overmaken aan derden
Griet Duchi verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring. Griet Duchi garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Beveiliging
Griet Duchi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van Griet Duchi worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Griet Duchi verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@grietduchi.be

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@grietduchi.be

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Deze website maakt geen gebruik van cookies, noch van first nog van third party cookies.

Google analytics

Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics. Griet Duchi heeft Google evenmin toestemming gegeven om via uw bedrijf verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.